KOMPETENCJE KLUCZOWE

Wiedza, umiejętności i postawy, które pomogą uczącym się w samorealizacji oraz, w późniejszym okresie życia, w znalezieniu pracy i uczestnictwie w społeczeństwie. W ramach projektu skupiono się na PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która jest jedną z takich kompetencji obok umiejętności komunikacji w języku ojczystym, znajomości języków obcych , kompetencji cyfrowych, umiejętności czytania i pisania, podstawowych umiejętności matematycznych i naukowo-przyrodniczych, a także umiejętności uczenia się, odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, świadomości kulturowej oraz kreatywności.

WIEDZA

Obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, takich jak ogólne rozumienie zasad działania gospodarki, a także szanse i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami. Osoby powinny również być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne.

UMIEJĘTNOŚCI

Odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach.

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZA

Charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracy.